iac_questionmark

Omakohtainen Kokeilu

 
Omakohtainen kokeilu kuvaa tieteellistä tutkimusta, jossa henkilöt tavoittelevat kattavampaa ymmärrystä itsestään. Tämän tyyppinen tutkimusmenetelmä käsittää henkilön tai tietoisuuden sekä tutkimuskohteena että tutkimusvälineenä, joka havainnoi ja analysoi kokemuksensa. Tutkimusta toteutetaan näin ollen henkilökohtaisen kokemuksen kautta.

Projektiologiassa ja konsientiologiassa yksi aito kokemus on arvokkaampi kuin tuhat teoreettista ideaa. Omakohtainen kokemus vakuuttaa kokijan itsensä ja estää kaiken tyyppisen aivopesun.

Kokemalla kehostairtautumisen tai muun psyykkisen kokemuksen henkilöillä on mahdollisuus saada tietoa itsestään laajemmasta näkökulmasta ja näin ollen toteuttaa itsetutkimusta.

Itsetuntemus, joka saavutetaan autenttisilla, omakohtaisilla psyykkisillä kokemuksilla mahdollistaa henkilöitä todentamaan:

  • ei-fyysisten kehojen olemassaolon,
  • ei-fyysisten tietoisuuksien vaikutuksen,
  • bioenergioiden todellisuuden meidän joka päiväisessä elämässä ja ihmissuhteisamme
  • edellisten elämien tiedostomattomien käyttäytymismallien esiintymisen,
  • tosiasiat elämästä elämän jälkeen,
  • syyn heidän fyysiselle elämälleen

ja monet muut näihin liittyvät asiat.

Jokainen meistä on päivittäin vuorovaikutuksessa ajatusten ja energioiden kautta ympäristöönsä ja siinä oleviin ihmisiin vaikuttaen näihin ja saaden vaikutuksia näistä. Ajan myötä uusia ideoita kehittämällä ja vanhoja muokkaamalla me voimme asteittain vaihtaa näkemyksiämme ja muuttaa suhtautumistamme itseemme ja muihin.

Omakohtaisen kokeilun olennainen perusta on lisätä tietoisuuttamme näistä vuorovaikutuksista, muutoksista ja kehittää kykyämme tarkkoihin ja erehtymättömiin havaintoihin tavoistamme reagoida erilaisiin ärsykkeisiin ja tilanteisiin. Analysoimalla säännöllisesti kertynyttä tietoa reagointitavoistamme voimme ymmärtää paremmin itseämme ja saada tietoa ajatustemme, tunteittemme, toimintamme ja reagointimme perustoista.

Soveltamalla tämän kaltaista itseohjattua kokeiltavuuden ohjelmaa ihminen voi saavuttaa henkilökohtaisia oivalluksia, jotka antavat pohjan lisääntyvälle henkilökohtaiselle vapaudelle ja nopeutuvalle kehitykselle. Itsetutkimuksen ohjelmat antavat henkilökohtaisten hyötyjen lisäksi myös tietoa itsestämme.

Perustelu tälle lähestymistavalle on esitetty tietoisuusparadigmassa, jonka edistyksellinen näkemys olemassaolosta asettaa tietoisuuden tutkimuksensa keskipisteeseen ja jonka mukaan sen tutkimiseen tarvitaan enemmän kuin mekanistisen tieteen edellyttämiä täysin objektiivisia käytäntöjä.

Kun perinteinen tiede järjestelmällisesti hylkää ajatuksen yksilöllisestä ytimestä tai tietoisuudesta (sielu) ensisijaisena toimijana, niin tietoisuusparadigma itsetutkimuksen kautta keskittyy tutkimaan moniulotteista luontoamme ja suhdettamme ei-fyysisiin ulottuvuuksiin sekä selvästi fyysiset aistit ylittäviä havaintojamme.

Tämän tietoisuuskeskeisen lähestymistavan myötä ymmärrämme ihmisen fyysisen elämän olevan eräänlainen laboratorio, jossa voimme halustamme riippuen kehittää, tietoisesti tai ei, meidän itsemääräämistämme ja tietoisuuttamme.

Tämän lisääntyneen tietämyksen avulla tutkijat voivat optimoida ympäristönsä omakohtaisen kokeilun toteuttamiseen. IAC on kehittänyt erilaisia optimoituja tiloja, jotka tunnetaan tietoisuuslaboratorioina ja joista jokainen tukee tiettyä itsetutkimuksen osa-aluetta. Omakohtainen kokeilu on mahdollista näissä laboratorioissa kaikille IAC:n peruskurssin suorittaneille. IAC:n soveltama koulutusmenetelmä keskittyy välittömään henkilökohtaiseen kokemukseen.

Fysikaalisesti tietoisuuslaboratorio on huone, jonka välineistön avulla voidaan säätää valoa, lämpötilaa ja äänenvoimakkuutta samalla kun ekstrafyysisellä tasolla luodaan tutkimusaiheen mukainen energiakenttä. Tuloksena on näin moniulotteinen tila, jossa on optimoidut olosuhteet psyykkisille ja ulottuvuuksien välisille kokemuksille.

Tämä saavutetaan luomalla poikkeukselliset olosuhteet, jossa korostetaan tavanomaisesti taustalla olevia tekijöitä samalla kun pienennetään häiritseviä tekijöitä. Tämä fyysisen, ekstrafyysinen ja energisen tason erikoisjärjestely luo mahdollisuuden syvään itsetutkiskeluun ja oman itsetietoisuuden laajentamiseen laboratorion aiheen mukaisesti.

Erilaiset laboratoriot luodaan yhdistämällä ennalta määrättyjä fyysisiä ja energisiä olosuhteita. Teoriassa on mahdollista luoda mikä tahansa tietoisuuden itsetutkimuksen osa-aluetta tukeva laboratorio.

Brasiliassa sijaitsevalla konsientiologisella organisaatiolla, Centre for Higher Studies of Conscientiologylla, on 16 erityyppistä laboratoriota, joissa käytetään näitä jo useita vuosia sovellettuja moniulotteisia teknologioita. Samaten Portugalissa sijaitsevalla IAC:n kampuksella on rakenteilla useita erilaisia tietoisuuslaboratorioita.

Konsientiologinen omakohtainen kokeiluvyhdistää järjestelmällisen ja rationaalisen tieteen menetelmän henkilökohtaiseen pyrkimykseen toteuttaa fyysisen elämän perimmäistä tarkoitusta: itsetutkimusta ja -kehitystä. Se edustaakin tällä hetkellä parhainta tarjolla olevaa järjestelmää henkilökohtaisen kehityksen nopeuttamiseen.